ÁFF Általános Felhasználói Feltételek 1. AZ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA
  1. Az alábbi üzleti feltételek a Team Revolution Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Kovács Albert utca 29., Magyarország Adószám: 25533916-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-027785 továbbiakban „Team Revolution Training”; és a független és önálló partnerek (Felhasználó, a továbbiakban „Felhasználó”) között létrejött Felhasználói szerződésnek minősülnek.
  2. Team Revolution Kft. kizárólag ezen üzleti feltételek alapján működik együtt és lép üzleti kapcsolatba a Felhasználókkal.
 2. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MEGKÖTÉSE
  1. A Felhasználóvá válás feltétele a www.teamrevolutiontraining.com weboldalon történő regisztráció, az ÁSZF elfogadása, majd ezeket követően a havi belépési díj megfizetése vagy érvényes kuponkód beváltása, és azzal egyidejűleg jelen ÁFF a www.teamrevolutiontraining.com weboldalon „kipipálással” történő online elfogadása.
 3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEI
  1. Szerződéskötés jogi személyekkel (vállalkozásokkal), és olyan természetes személyekkel lehetséges, akik betöltötték 18. életévüket és regisztrált disztribútorok a Fireflies (www.fireflies.com) rendszerében. Egy személy (akár üzleti tevékenységet folytató természetes személy, akár vállalkozásként működő jogi személy) a Team Revolution Training-el csak egy Felhasználói megállapodást köthet: tehát nem rendelkezhet több Felhasználói webirodával.
  2. A Felhasználó köteles a Felhasználói regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitölteni és az ÁSZF-et és mellékleteit „kipipálással“ elfogadni az online jelentkezés elküldése előtt. Haladéktalanul jelenteni kell a Team Revolution Training-nek a Felhasználó személyes vagy céges adataiban bekövetkezett változásokat, az adatlapon szereplő adatok megfelelő módosításával. A Team Revolution Training fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben további információkat szerezzen be a Felhasználóról.
  3. A Team Revolution Training fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználói regisztrációs kérelmeket saját belátása szerint indokolás nélkül elutasítsa.
  4. Minden új felhasználó csak abban az esetben tud regisztrálni, amennyiben megjelöli a szponzora Fireflies rendszerében használt FFID-át, és megjelöli a felsővonalán hozzá legközelebb eső Arany karrierszinten lévő vezetőjét. Amennyiben nincs ilyen személy, akkor az afeletti vezetőjét kell megjelölni (Alapítói Arany,Platina, Alapítói Platina, Smaragd, Alapítói Smaragd, Gyémánt).
  5. Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kötelezettségek megszegése esetén a Team Revolution Training jogosult előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Felhasználói szerződést. Emellett, az azonnali hatályú felmondás esetén a Team Revolution Training kifejezetten fenntartja a jogot további kárigényei érvényesítésére.
 4. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
  1. A Felhasználó nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a Team Revolution Training nevében nyilatkozatokat tegyen vagy kötelezettségeket vállaljon.
  2. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy ne férhessen hozzá jelszavaihoz és bejelentkezési adataihoz.
  3. A Felhasználó a tevékenysége során nem sértheti harmadik személy jogait, nem zaklathat harmadik személyeket és nem sértheti meg az érvényes jogszabályokat. Elektronikus reklámlevelek küldése esetén tilos a nem kívánatos (SPAM), kéretlen elektronikus reklámlevelek, reklámfaxok, szöveges reklámüzenetek küldése és reklám-telefonhívásoknak lebonyolítása (automata hívógépek felhasználásával is). Nem folytatható szabálytalan vagy törvénytelen tevékenység, pl. engedély nélküli vagy tisztességtelen reklámtevékenység. A Felhasználó különösen nem közölhet hamis vagy megtévesztő adatokat a Team Revolution Training szolgáltatásairól és a Team Revolution Training oktatási rendszeréről.
  4. A Felhasználó köteles a Team Revolution Training üzleti titkait és struktúráját szigorúan bizalmasan kezelni. Üzleti titoknak minősülnek különösen az alsóvonali tevékenységekre vonatkozó információk. Ez a kötelezettség a Felhasználó szerződés megszűnése után továbbra is érvényben marad.
  5. A Team Revolution Training szolgáltatásait, és termékeit nem szabad árveréseken, nyilvános vagy magán bolhapiacokon, cserebörzéken, áruházakban, internetes piacokon (pl. eBay, Amazon) vagy hasonló eladóhelyeken kínálni.
  6. A webirodában rendelkezésre bocsátott összes prezentációs, reklám-, oktatási és filmanyag (beleértve a fényképeket is) a Team Revolution Training szerzői jogvédelme alatt áll. Ezeket, a disztribútor a Team Revolution Training kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészükben, sem részben nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem hozhatja nyilvánosságra és nem szerkesztheti. A Felhasználó az írásos engedély birtokában köteles a Team Revolution Training-el kapcsolatos online marketingtevékenysége során létrehozott weboldalán, a Team Revolution Training által közzétett online marketingtevékenységre vonatkozó jogi és értékesítést segítő dokumentumokat megjeleníteni.
  7. A Team Revolution Training nevének, márkaneveinek, műcímeinek és üzleti neveinek (a továbbiakban „ismertetőjeleinek”) használata szintén csak kifejezett írásbeli hozzájárulás esetén megengedett. Ugyanez érvényes az olyan internetes domain nevek vagy e-mail címek regisztrálására is, amelyek a Team Revolution Training valamelyik jellemzőjét bármilyen írásformában tartalmazzák. A Team Revolution Training kérheti, hogy az olyan internetes domain nevek vagy e-mail címek, melyek valamilyen Team Revolution Training ismertetőjelet tartalmaznak és használatukat a Team Revolution Training írásban nem engedélyezte, akkor azok törlésre, illetve ha internetes domain névről van szó, akkor a Team Revolution Training-re átruházásra kerüljenek. Átruházás esetén a Team Revolution Training vállalja az internetes domain név átruházásának költségeit.
  8. A Felhasználó nem válaszolhat a Team Revolution Training által kínált szolgáltatásokra vonatkozó sajtómegkeresésekre. A Felhasználó köteles valamennyi sajtómegkeresést haladéktalanul továbbítani a Team Revolution Training felé.
  9. Az a Felhasználó, aki egyben szponzor is, köteles alsóvonalát támogatni és tovább képezni. A szponzornak például kötelessége – a teljesség igénye nélkül – alsóvonalának oktatást, tréningeket tartani az eladási technikákkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban, elmagyarázni a jogaikat és kötelezettségeiket (beleértve az összes jogi szempontból releváns szerződéses dokumentum rendelkezésre bocsátását).
 5. KUPON HASZNÁLAT
  1. A Team Revolution Training honlapján van lehetőség a Team Revolution Training által szervezett rendezvényeken kapott kuponok beváltására. A rendezvényeken kapott ajándék kuponokkal a felhasználók előfizetést tudnak beváltani.
  2. Minden felhasználó rendezvényenként maximum 1db kupont válthat be!
  3. A felhasználók az ajándék kuponokat csak aktív előfizetés mellett tudják beváltani.
 6. FIGYELMEZTETÉSEK, KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS, MENTESSÉG A FELELŐSSÉG ALÓL
  1. A 4. pontban szereplő kötelezettségek első megszegése esetén a Team Revolution Training írásbeli figyelmeztetést küld, melyben 10 napos határidőt szab a kötelezettségszegés megszűntetésére.
  2. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta után ismét sor kerül ugyanezen vagy hasonló vétségre vagy az eredeti kötelemszegést nem szüntették meg, azonnal esedékessé válik egy megfelelő kötbér, melynek mértékét a Team Revolution Training állapítja meg, és amelyet jogvita esetén az illetékes bíróság vizsgál felül. Emellett, a kötbér érvényesítésével kapcsolatban ügyvédi költségek merülnek fel, amelyeket a Felhasználó köteles megtéríteni.
  3. A Felhasználó emellett a kötbértől függetlenül felelős a Team Revolution Training számára felmerülő mindazon károkért, amelyek az előzőekben részletezett kötelezettségszegésből, vagy a Felhasználói szerződés, vagy a Team Revolution Training egyéb jogainak megsértéséből származnak.
  4. A Felhasználó köteles a Team Revolution Training első felszólítására mentesíteni a Team Revolution Training-t harmadik személy által, az előzőekben foglalt kötelezettségek megszegése vagy a Felhasználó által az érvényes jogszabályok egyéb megsértése miatt támasztott követelések alól. A Felhasználó emellett köteles vállalni minden olyan költséget, különösen az ügyvédi, bírósági és kártérítési költségeket, melyek a Team Revolution Training számára ezzel összefüggésben merülnek fel.
 7. JELENTŐS VÁLTOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA
  1. A Team Revolution Training az üzletmenetben, szabályozásban, szerződéses feltételekben, tervezett változtatásokat megelőzően kellő időben tájékoztatja a Felhasználót a változásról a webirodán keresztül és elektronikus levél útján. Kifogás esetén a Felhasználónak jogában áll a szerződést arra az időpontra felmondani, amikor a módosított vagy kiegészítő üzleti feltételek hatályba fognak lépni.
 8. REKLÁMESZKÖZÖK, JUTTATÁSOK, ADATFELDOLGOZÁS
  1. A Team Revolution Training által ingyenesen rendelkezésre bocsátott reklámeszközöket és egyéb juttatásokat a jövőben bármikor vissza lehet vonni.
 9. Cím
  1. A FELHASZNÁLÓ LETILTÁSA
  2. Ugyanez érvényes, ha a Felhasználó a fizetési felszólítás és a fizetési határidő eredménytelen lejárta ellenére a 12. § (1) bekezdésben meghatározott időtartamra inaktív státuszba kerül mindaddig, amíg a fizetést teljesíti, vagy a szerződése megszűnik. A letiltás időtartama alatt a Felhasználó nem jogosult rendkívüli felmondásra, kivéve, ha a letiltás nem róható fel a Felhasználónak.
   A felhasználó letiltásra kerülhet, amennyiben megsérti az etikai kódexben leírtakat. Valamint kiemelve a következőket:
   1. Olyan felhasználónak ad engedélyt az aktuális képzés elvégzésére, aki még nem jogosult rá.
   2. A www.teamrevolutiontraining.com weboldalon lévő adatokkal visszaél.
   3. Más Multi Level Marketing rendszerben tevékenykedik és információ szerzés céljából hamis adatokkal regisztrál.
   4. Nem letölthető anyagokat letölt, illetve megoszt különböző csatornákon keresztül
  3. Az (1) bekezdésben említett letiltási okoktól függetlenül, a Team Revolution Training fenntartja a súlyos okból történő letiltás jogát. A Team Revolution Training különösen fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználónak a Team Revolution Training rendszeréhez való hozzáférését (online is) határidő betartása nélkül letiltsa, ha a Felhasználó a fenti bekezdésekben említett kötelezettségeket vagy egyéb jogszabályi előírásokat megszegi. Vagy egyéb súlyos ok áll fenn, és a Felhasználó a kötelemszegést a Team Revolution Training figyelmeztetése ellenére nem szűnteti meg az 5. pontban meghatározott határidőn belül. A fentebbi bekezdésekben szabályozott kötelezettségek elleni vétség esetén, a Team Revolution Training jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül letiltani a felhasználót.
 10. A SZERZŐDÉS TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE, A MEGSZŰNÉS KÖVETKEZMÉNYEI, A FELHASZNÁLÓ HALÁLA
  1. A felek közötti szerződés automatikusan hosszabbodik, amennyiben a Felhasználó a Team Revolution Training legutolsó rendezvényén kapott belépőjegyén szereplő kódot berögzíti a webirodájába vagy ha előfizetést vásárol a webshopban. A szerződés és az oldalon tárolt tartalmak automatikusan felfügesztésre, ha esedékességkor a Felhasználó a belépési díj megújítását nem fizeti meg. A szerződést bármelyik fél megszüntetheti rendes felmondással, a felmondási idő 30 nap.
  2. A felmondó félnek írásban, e-mailen kell elküldenie a felmondását.
  3. A Felhasználói szerződés legkésőbb a Felhasználó halálával szűnik meg, illetve amennyiben a Felhasználó be van jegyezve a cégjegyzékbe, akkor annak cégjegyzékből történő törlésével.
  4. Az (1) bekezdésben említett felmondási októl függetlenül a Team Revolution Training fenntartja a súlyos okból történő felmondás jogát.
  5. A szerződés megszűnése után tilos használni azokat az internetes domaineket és e-mail címeket, amelyek a „Team Revolution Training” nevet vagy a Team Revolution Training bármely márkanevét, kereskedelmi nevét vagy műcímét tartalmazzák. Internetes domainek esetében át kell adni azokat Team Revolution Training-nek az átruházási költség átvállalása ellenében.
  6. A szerződés megszűnését követően újbóli szerződéskötés csak a Team Revolution Training külön írásos engedélyével. A Felhasználó az [email protected] e-mail címre küldött kérelemben kérhet engedélyt az újbóli szerződéskötésre.
 11. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
  1. A Team Revolution Training – a kár jellegétől függetlenül – nem tartozik felelősséggel a szerverekben történő adatvesztés miatt bekövetkező károkért, kivéve a Team Revolution Training, annak munkatársai vagy teljesítési segédei számára felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan mulasztása esetén.
 12. ELÉVÜLÉS
  1. A jelen szerződéses jogviszonyból származó összes követelés mindkét fél számára 6 hónap alatt évül el. Az elévülési idő akkor veszi kezdetét, amikor a követelés esedékessé válik, vagy amikor a követelés felmerül, vagy elismerhetővé válik. Azok a jogszabályi rendelkezések, melyek kötelezően hosszabb elévülési időt írnak elő, változatlanul érvényesek.
 13. HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁHOZ
  1. Az adatvédelmi nyilatkozat (lásd 16.§) is kifejezetten a jelen Általános Felhasználói Feltételek részét képezi, melyet a felhasználó a hiánytalanul kitöltött regisztrációs igénylőlap elküldésével fogad el. A Felhasználó a hiánytalanul kitöltött online regisztráció elküldésével beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait a Team Revolution Training-en belül vagy az üzleti partner közvetlen szponzorvonalának továbbítsák.
 14. BELEEGYEZÉS FÉNYKÉPÉSZETI ÉS AUDIOVIZUÁLIS ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁBA
  1. A Felhasználó ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja a Team Revolution Training-t arra, hogy fényképészeti és/vagy audiovizuális anyagokat rögzítsen a képének felhasználásával vagy Felhasználói minőségében hangfelvételeket készítsen róla, és a tőle elhangzottakat felhasználja és idézze. A Felhasználó ugyanakkor, a Felhasználói kérelem elküldésével és a jelen Általános Felhasználói Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul a tőle idézett szövegek, illetve a róla készült felvételek és feljegyzések nyilvánosságra hozatalához, felhasználásához, sokszorosításához és módosításához.
 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, MENTESÍTŐ ZÁRADÉK
  1. A Team Revolution Training jogosult bármikor módosítani az Általános Felhasználói Feltételeket. A Team Revolution Training a módosításokat a Felhasználói webirodában és a www.teamrevolutiontraining.com weboldalon jelenti be megfelelő határidő megadása mellett. A Felhasználónak jogában áll kifogást emelni a módosítások ellen. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételek ellen nem emel kifogást, azok hatályba lépését követő 14 napon belül, úgy ezek a szerződés részévé válnak. Ha a Felhasználó kifogással él, jogában áll felmondani a szerződést arra az időpontra, amikor a módosított vagy kiegészítő feltételek hatályba lépnek.
  2. A jelen Általános Felhasználói Feltételek módosításai és kiegészítései kizárólag írásos formában érvényesek. Ez az írásbeli formát előíró rendelkezés megszüntetésére is érvényes.
  3. Amennyiben a jelen Általános Felhasználói Feltételek bármely pontja érvénytelen vagy hiányos lenne, ebből nem következik a teljes szerződés érvénytelensége. Ez esetben az érvénytelen pontot olyannal kell helyettesíteni, amely érvényes és gazdasági szempontból a legjobban megközelíti az érvénytelen pontot. Ugyanez érvényes szabályozást igénylő hiányosság megszüntetésére is.